°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

“ Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
Lượt xem: 135
100%

“ Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

 

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Theo đó, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra:

Mục tiêu:

Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

+ Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật;

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân;

+ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; 

+ Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phân công trách nhiệm Bộ Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả của Đề án; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án.

             Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2022./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng...(09/01/2024 10:08 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...(25/10/2023 2:32 CH)

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

116 người đang online