°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Giới thiệu chung

100%

 Giới thiệu chung 

 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TINH NINH THUẬN

 

Trụ sở:  Đường 16 tháng 4, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3822941

Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

Website: soldtbxh.ninhthuan.gov.vn

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.      

       

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

b) Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở y nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý hiện hành của tỉnh.

2. Các tổ chức cấu thành bên trong của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp;

d) Phòng Người có công và Xã hội.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Trung tâm Công tác xã hội tỉnh;

b) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

          c) Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. 

75 người đang online