°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Giới thiệu chung

100%

Giới thiệu chung 

 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TINH NINH THUẬN

 

Trụ sở:  Đường 16 tháng 4, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068.3822941 – Fax: 068.3825608

Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

Website: soldtbxh.ninhthuan.gov.vn

 
 

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

 

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       Cơ cấu tổ chức và biên chế
       1. Lãnh đạo Sở:
      a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
        b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
       c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở phù hợp với tình hình thực tế của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
       2. Cơ cấu tổ chức: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:
         a) Các đơn vị thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
         - Văn phòng Sở;
         - Thanh tra Sở;
         - Phòng Lao động-Giáo dục nghề nghiệp;
         - Phòng Người có công và Xã hội.
         b) Các cơ quan trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
       - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để tổ chức lại thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh);
         - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.
         - Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.

70 người đang online