°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
24 người đã bình chọn

Danh bạ điện thoại

100%

Danh bạ điện thoại - Email 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN


Văn phòng Sở: 0259.3822941 
        1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Minh Khai
           ĐT: 0916550585
       2. Phó Chánh Văn phòng: Đàng Năng Thuận Joanh
           ĐT: 0916 816 413; email: joanh@ninhthuan.gov.vn
       3. Phó Chánh Văn phòng: Hà Đức Vinh
               ĐT: 0972724700

Thanh tra Sở: 0259.3830010
      1. Phó Chánh Thanh tra: Lê Văn Hiểu
           ĐT: 0918772316
       2. Phó Chánh Thanh tra: Lý Nguyệt Bình
           ĐT: 0978820502


Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp: 0259.3922707
        1. Phụ trách phòng: Lê Minh Cảnh
            ĐT: 0986712860
        2. Phó Trưởng phòng: Văn Tuấn Sơn

            ĐT: 0908511077

Phòng Người có Công và Xã hội: 0259.3830280

        1. Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Định
            ĐT: 0259.3507559
        2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Doãn
            ĐT: 0775690827
        3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Phê
            ĐT: 0919173797

34 người đang online