°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Cơ cấu tổ chức

100%

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở phù hợp với tình hình thực tế của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.
đ) Theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2. Cơ cấu tổ chức:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:
a) Các đơn vị thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Lao động-Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Người có công và Xã hội.
b) Các cơ quan trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để tổ chức lại thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh);
- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;
- Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh;

136 người đang online