°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Ban lãnh đạo

100%

Ban lãnh đạo 

 

Giám đốc Sở
Đồng chí Phạm Văn Binh

ĐT: 02593552233- 0918591257

Email: binhpv.btctu@ninhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc Sở
Đồng chí Nguyễn Văn Bình

ĐT: 02593 502908 – 0989 020040

Email: vanbinh@ninhthuan.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc Sở
Đồng chí Trần Đức Long

ĐT: 02593502989 - 0918027088

Email: duclong@ninhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc Sở
Đồng chí Bạch Văn Nguyên

ĐT: 0919061730

Email: vannguyen@ninhthuan.gov.vn

 

 

128 người đang online