°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG VỀ MAI TÁNG PHÍ

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
Lượt xem: 11
100%

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG VỀ MAI TÁNG PHÍ

 

Thực hiện Công văn số 3578/KH-UBND ngày 26/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Công văn số 2385/SLĐTBXH-VP ngày 30/8/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn triển khai 02 thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng, nhằm thực hiện tốt 02 dịch vụ công liên thông theo Đề án 06 của Chính phủ.

          Nhằm nắm bắt và triển khai kịp thời, đầy đủ thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên thông điện tử thủ tục trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng, thuộc nhóm TTHC liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng”.

           Việc tổ chức tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nội dung tập huấn cần rõ ràng, cụ thể, đạt mục đích đề ra.

 Hiểu rõ quy trình quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên thông điện tử thủ tục trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng, thuộc nhóm TTHC liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng”.

           Về thành phần tham gia:

1. Cấp tỉnh:

- Ông Đàng Năng Thuận Joanh-Phó Trưởng phòng Người có công và Xã hội (Báo cáo viên).

- Chuyên viên phòng Người có công và Xã hội phụ trách lĩnh vực Bão trợ xã hội và Người có công.

2. Cấp huyện, thành phố:

- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách lĩnh vực BTXH, NCC thuộc phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố;

- Văn phòng UBND huyện, thành phố, Bộ phận một cửa, Văn thư huyện;

3. Cấp xã: Công chức phụ trách lĩnh vực NCC, BTXH, Một cửa cấp xã và Văn thư các xã, phường, thị trấn).

Về thời gian trong tháng 09/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổ chức tập huấn từ ngày 12/9/2023-26/9/2023, 01 ngày/huyện, thành phố. Tại Hội trường UBND các huyện, thành phố (đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bố trí phòng họp có TiVi hoặc máy chiếu, kết nối Wifi để tổ chức tập huấn).

Về nội dung

1. Hướng dẫn Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với thủ tục trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng thuộc nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”; đồng thời, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và giải quyết, thao tác thực hiện dịch vụ công liên thông trên hệ thống phần mềm hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí khi Người có công, Bảo trợ xã hội từ trần.

2. Các phần mềm lĩnh vực Ngành đang triển khai thực hiện tại địa phương.

              3. Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phần mềm hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tin liên quan

Tin mới nhất

TĂNG KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ(19/09/2023 9:37 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/09/2023 9:33 SA)

Quy định về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(08/09/2023 9:50 SA)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động ĐKKTAT,...(08/09/2023 9:47 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính...(08/09/2023 9:45 SA)

52 người đang online