°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
Lượt xem: 116
100%

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023

 

          Thực hiện Thông báo số 420/TB-VPUB ngày 19/12/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021-2022 (DDCI 2021-2022).

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023, với mục đích, yêu cầu:

         Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện DDCI của tỉnh trong năm 2023 và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Ninh Thuận năm 2023; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường trách nhiệm người đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 53/2021/QĐUBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

             - Quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Việc cải thiện điểm số và xếp hạng chỉ số DDCI là trách nhiệm chung của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc, giám sát, xử lý kịp thời các phát sinh trong thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số DDCI và PCI.

- Duy trì và phát huy những kết quả đạt được năm 2022; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; phối hợp tốt với các Sở, ngành và địa phương trong việc triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Ngành.

          - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở cần xác định rõ trách nhiệm, cụ thể từng nội dung nhiệm vụ công việc cần triển khai thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


KH 46 của Sở về khắc phục chỉ số DDCI 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của...(01/02/2023 8:24 SA)

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

54 người đang online