°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
Lượt xem: 122
100%

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng; tiến hành thường xuyên, cập nhật nội dung, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Xác định công tác cải cách hành chính phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đến năm 2025 đã đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyên một cách sâu rộng thông qua nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thái độ tích cực, tinh thần hợp tác, phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về công tác cải cách hành chính; xác định công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm, quy định thẩm quyền cụ thể, cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan chịu trách nhiệm chính trong từng chỉ số cải cách hành chính, từng nội dung thành phần trong các chỉ số; phối hợp xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp mới, gắn với sản phẩm cụ thể, tạo đột phá căn bản, toàn diện trong thời gian đến.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường vai trò nêu gương trong chấp hành thực hiện cải cách hành chính, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi quản lý; triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện cải cách hành chính, kết quả phụ trách các nội dung phân công trong các chỉ số, giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị gắn với công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hàng năm.

4. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành quản lý; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. Xác định giáo dục pháp luật là trọng tâm để ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng thực chất, tạo ra bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ để chuẩn hoá, đơn giản hoá quy trình thủ tục nghiệp vụ; phối hợp đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ; rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ, tham quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

6. Tiếp tục rà soát, tham mưu cải cách tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành. Triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch tinh giảm, phân bổ biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn.

          8. Tiếp tục đi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị; kiên quyết thực hiện và đẩy nhanh lộ trình nâng dần mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

          9. Tiếp tục gắn kết hiệu quả công tác cải cách hành chính với triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

Tăng cường ứng dụng công ngh thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyn điện tử, chính quyền số, góp phần đi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng chất lượng cung cấp dịch vụ công, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

2. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về việc trin khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


ảnh văn bản mới.png.jpg

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,...(01/02/2023 8:09 SA)

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

71 người đang online