°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
Lượt xem: 245
100%

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích” (viết tắt là phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính) trong toàn ngành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tuyên truyền phổ biến mục tiêu, tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

b) Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến; nâng cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

c) Tổ chức phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính thiết thực, hiệu quả phấn đấu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

d) Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính phải được triển khai thực hiện sâu, rộng trong toàn ngành.

b) Nội dung và hình thức thi đua phải thiết thực, phong phú, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị.

c) Việc xét khen thưởng và đề nghị cấp trên nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc phải bảo đảm dân chủ, khách quan công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng.

II. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua:

a) Tập thể:

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;

b) Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính.

2. Nội dung thi đua:

a) Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính (trước hạn và đúng hạn); phấn đấu không có hồ sơ trễ hẹn; công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công do ngành cung cấp tăng so với trước khi phát động đợt thi đua;

b) Đẩy mạnh công tác “dịch vụ công trực tuyến”; đẩy mạnh việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trong chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, thuận lợi, tăng cường công khai tính minh mạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp;

c) Phát triển Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên môi trường số, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế. Phát triển xã hội số để hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức.

3. Thời gian thi đua:

         Phong trào thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.


KH 2943 Sở vế phát động giải quyết TTHC, DVCTT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của...(01/02/2023 8:24 SA)

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,...(01/02/2023 8:09 SA)

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

87 người đang online