°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
24 người đã bình chọn

VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
Lượt xem: 139
100%

VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

 

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc “Nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp” quy định như sau:

Bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đủ và đúng hạn; 100% TTHC được theo dõi trạng thái xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tại Quyết định 468/QĐ-TTg năm 2021.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với CB, CC, VC có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, chậm muộn nhiều lần

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cụ thể:

  • Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
  • Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
  •  Phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống và đảm bảo kết nối khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  •  Hoàn thiện việc xây dựng quy trình nội bộ, điện tử trong giải quyết TTHC.
    Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời.
  • Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...(25/10/2023 2:32 CH)

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

7 người đang online