Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023

Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023

 Ngày 28/02/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-CAT-PC04 về rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Trên cơ sở đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận (PC04) tiến hành kiểm tra, rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy 6 tháng đầu năm 2023 từ 08/5/2023 đến ngày 17/5/2023 tại 07 huyện, thành phố, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - điều trị Methadone. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện cán bộ phòng PC04, Công an và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố nơi được kiểm tra.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá sát, đúng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra các biện pháp tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

    

     Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Thuận Nam

Sau rà soát, tiến hành lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ công tác quản lý, giám sát. Đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh, trợ giúp, từng bước ngăn chặn, kiềm chế, tiến tới kéo giảm người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.

       Các đơn vị, địa phương và cơ sở được phân công nhiệm vụ tiến hành rà soát, thống kê có nhiệm vụ phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ số liệu người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo thống nhất, khoa học, chính xác, đầy đủ.

Văn Phương - Phòng NCCXH