Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN;

 Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 của BHXH Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng:  Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2022 là 4,19%/năm; Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 30/12/2021 là 9,61%/năm.

BHXH tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 (theo Thông báo số 47/TB-BHXH ngày 17/01/2023) như sau:

- Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN là: 0,6984%/tháng;

            - Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là: 1,6016%/tháng.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN