Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để cập nhật, nghiên cứu, thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 5971/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Văn Phương - Phòng NCCXH