Bãi bỏ 05 VBQPPL lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương

Bãi bỏ 05 VBQPPL lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương

Ngày 30/9/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, bãi bỏ 05 văn bản QPPL lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương gồm:

- Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.

- Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện.

- Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La.

- Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai 5.

- Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/11/2022.

Vân Tiên - Thanh tra Sở