Từ ngày 01/10/2022, hết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

Từ ngày 01/10/2022, hết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó có hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động trong đơn vị thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022. (Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Từ ngày 01/10/2022, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử dụng lao động sẽ được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 đã hết thời gian hỗ trợ giảm mức đóng BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Mức đóng BHTN của người sử dụng lao động sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trong đơn vị./.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN