Phối hợp cung cấp thông tin đến người lao động Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Phối hợp cung cấp thông tin đến người lao động Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Thực hiện Công văn số 540/TTLÐNN-TCLÐ ngày 08/8/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc đề nghị phối hợp thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp. Để triển khai nội dung thông báo trên đến người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu biết, đăng ký tham gia đi làm việc tại Đài Loan.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 2056/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 12/8/2022 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện thông báo trên đài truyền thanh địa phương cho người lao động biết và niêm yết Công văn số 540/TTLÐNN-TCLÐ ngày 08/8/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Thông báo kế hoạch tuyển chọn kèm theo tại trụ sở làm việc. Đồng thời, đưa nội dung thông báo lên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, thành phố hướng dẫn cho người lao động đủ điều kiện làm hồ sơ đăng ký tham gia.

Ngọc Huyền - Thanh tra Sở