°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 19
100%

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 335 /QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, ngày 30/6/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 1712/KH-SLĐTBXH về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, gửi đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc ngành biết và triển khai thực hiện nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, để trở thành động lực của nền kinh tế.

2. Yêu cầu:

a) Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về phát triển doanh nghiệp; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách được đề ra trong Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ.

b) Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Khơi thông các điểm nghẽn với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

A. Nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong ngắn hạn:

1. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

- Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nắm bắt tình hình biến động lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp để kịp thời kết nối nguồn cung lao động tại các doanh nghiệp; chú trọng việc gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề gắn với đầu ra giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp để cung ứng, giới thiệu lao động cho doanh nghiệp kịp thời để duy trì sản xuất.

B. Nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Chủ động hoặc đề xuất cắt giảm hoặc đơn giản hóa các quy định tạo ra rào cản mới gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến.

- Thường xuyên nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành để tham mưu giải quyết kịp thời thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp theo chuyên đề định kỳ hàng tháng, hàng quý do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

2. Hỗ trợ tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến; tổ chức các hoạt động kết nối, giao dịch việc làm có sự liên kết giữa các địa phương trong vùng, liên vùng hoặc trên toàn quốc; đầu tư hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến hiện đại để trực tiếp kết nối giữa người lao động, người sử dụng lao động, không bị rào cản về không gian địa lý.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp, chính sách, chương trình đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp cho doanh nghiệp.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai lồng ghép vào các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trong các Chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

TĂNG KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ(19/09/2023 9:37 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/09/2023 9:33 SA)

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG VỀ MAI TÁNG PHÍ(15/09/2023 3:36 CH)

Quy định về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(08/09/2023 9:50 SA)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động ĐKKTAT,...(08/09/2023 9:47 SA)

103 người đang online