°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
10 người đã bình chọn

Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
Lượt xem: 190
100%

Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022

 

Thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 536/BTTTT-QLDN ngày 21/02/2022 về triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và Công văn số 2224/BTTTT-THH ngày 09/6/2022 về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn trong năm 2022;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Chủ động theo dõi, khai thác, sử dụng các nền tảng số quốc gia do cơ quan, đơn vị triển khai các nền tảng số quốc gia do doanh nhiệp làm chủ quản có liên quan đến công tác quản lý của đơn vị (phân công tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

b) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp các Cơ quan chủ quản để thúc đẩy phát triển và đưa các nền tảng số quốc gia vào sử dụng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và công dân về khai thác sử dụng; đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp với lộ trình phát triển của các nền tảng số quốc gia; phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng thúc đẩy phát triển các nền tảng số quốc gia theo phạm vi nhiệm vụ được giao.

c) Chủ động tham mưu, đề xuất thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và theo kế hoạch hàng năm. Thúc đẩy đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số theo Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng.

d) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thúc đẩy sử dụng các nền tảng số được công bố. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng các nền tảng để đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Theo các địa chỉ:

- Nền tảng số phục vụ chính quyền: https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx

- Nền tảng số phục vụ người dân: https://congdanso.mic.gov.vn

- Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp: https://smedx.mic.gov.vn.

đ) Chủ động cập nhật, phối hợp thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng, phát triển các nền tảng số của ngành, lĩnh vực để đẩy nhanh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực.

e) Thường xuyên theo dõi sự phát triển của các nền tảng số, đánh giá và chủ động triển khai việc sử dụng hoặc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng nền tảng số của ngành, lĩnh vực.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Đánh giá và xác định nền tảng số, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia để chuyển đổi số, kết nối, mở, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu của Tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hàng tháng thực hiện đo lường mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để ưu tiên sử dụng các nền tảng số quốc gia đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu, thực hiện công tác thông tin báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên nghiêm túc triển khai thực hiện./.


3277.pdf

Tin liên quan

Từ 20/10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử(18/10/2022 9:10 SA)

KẾ HOẠCH Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(10/10/2022 9:37 SA)

Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/10/2022 4:19 CH)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi...(31/08/2022 9:34 SA)

Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”(21/07/2022 10:03 SA)

Tin mới nhất

Từ 20/10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử(18/10/2022 9:10 SA)

KẾ HOẠCH Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(10/10/2022 9:37 SA)

Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/10/2022 4:19 CH)

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo...(06/10/2022 10:02 SA)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi...(31/08/2022 9:34 SA)

13 người đang online