°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
3 người đã bình chọn

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220452732-00 gói thầu “Mua sắm lắp đặt thiết bị” thuộc Dự án “ Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022”

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
Lượt xem: 10
100%

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220452732-00 gói thầu “Mua sắm lắp đặt thiết bị” thuộc Dự án “ Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022”

 

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220452732-00 gói thầu “Mua sắm lắp đặt thiết bị” thuộc Dự án “ Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022”.

Căn cứ Quyết định số 478 /QĐ-SLĐTBXH ngày 26/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022” thuộc Dự án “Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022”

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220452732-00 gói thầu “Mua sắm lắp đặt thiết bị” thuộc Dự án “ Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục và thiết bị Khu điều dưỡng người có công năm 2022” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Tin liên quan

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực...(23/06/2022 10:09 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022(23/06/2022 10:19 SA)

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực...(23/06/2022 10:30 SA)

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động – Thương...(23/06/2022 10:50 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội(31/05/2022 1:53 CH)

Tin mới nhất

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực...(23/06/2022 10:09 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022(23/06/2022 10:19 SA)

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực...(23/06/2022 10:30 SA)

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động – Thương...(23/06/2022 10:50 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội(31/05/2022 1:53 CH)

0 người đang online